ทำความรู้จักกับ STEM Education กันค่ะ

STEM Education หรือสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่สำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สำหรับน้องๆ Polyglot Learning Club ได้นำแนวทางนี้มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้น้องๆ พร้อมกับการเรียนภาษาไปควบคู่กันค่ะ คุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่าสะเต็มศึกษานั้นจริงๆ แล้วคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร วันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์  ดร. กานจุลี ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันท่านเป็น Senior Core Trainer ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเป็น Project manager ของโครงการ Inspiring Science ด้วยค่ะ

ดร. กานจุลี ปัญญาอินทร์

ดร. กานจุลี ปัญญาอินทร์

ประสบการณ์เกี่ยวกับ STEM Education ทั้งในและต่างประเทศของดร.กานจุลี ด้วยการที่ตัวเองจบการศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยตรงและมีหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ทำให้ต้องศึกษาค้นคว้าแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มาบูรณาการกับบริบทการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทย จึงสนใจสะเต็มศึกษาโดยเริ่มต้นจากการอ่านบทความและรายงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์ศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ ๆ ในงานประชุมเชิงวิชาการต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นแนวทางที่จะนำสะเต็มศึกษามาจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย โดยผ่านเครือข่ายเพื่อนครู NSTA (National Science Teacher Association) ประเทศสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องให้กับครูวิทยาศาตร์ในประเทศไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และได้นำเอากิจกรรมของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งร่วมกับ มูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ประเทศเยอรมนี มาให้นักเรียนปฐมวัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมประสบการณ์ รวมทั้งในขณะที่ได้ดำรงตำแหน่ง Programme Office ณ SEAMEO Secretariat ได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้สะเต็มศึกษาให้กับประเทศสมาชิกทั้ง 11 ประเทศ ผ่านเวทีวิชาการต่างๆ STEM Education คืออะไรคะ จะขออ้างอิงนิยามของสะเต็มศึกษาจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนี้ค่ะ
"สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education:...

Read More
To Top